Vehicle History Reports

Submit a ticket My Tickets
ברוכים הבאים
התחברות  הרשמה

איזו ספרת VIN היא סוג השידור?


VIN הוא מספר זיהוי רכב ייחודי של הרכב שלך.


מספר זה נעשה על ידי שילוב של בן 17 ספרות קוד סדרה. כל המספרים הללו קשורים למידע אודות יצרן הרכב שלך, המפעל והמקום בו הורכב הרכב שלך, והמפרט של הרכב שלך. 4th ל 8th הסט של ספרות על VIN שלך מכיל מידע אודות הדגם של הרכב שלך, הסדר איפוק, מפתח מנוע, סוג הגוף, ואת מגוון הולכה.


עבור אנשים שאינם טכניים, לעתים קרובות קשה להבדיל בין מספר סידורי מורכב זה. מומלץ ליצור קשר עם המכונאי, הסוכנות, היצרן או איתנו בתמיכתו 24/7 בשירות דוחות היסטוריית הרכב

האם תשובה זו הועילה? כן לא

Send feedback
מצטערים שלא יכולנו לעזור. עזרו לנו לשפר מאמר זה בעזרת המשוב שלכם.